O Sekcji PSR-PTP

Z dniem 24 czerwca 2015 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego powołał nową ogólnopolską sekcję pn. Sekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – PSR.

Cele Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

 • Promowanie nurtu TSR w dziedzinach ochrony zdrowia i rozwoju psychospołecznego
 • Integracja środowiska terapeutów w Polsce i zagranicą
 • Budowanie i przeprowadzanie projektów badawczych w zakresie skuteczności TSR w pomocy psychologiczno-terapeutycznej
 • Sformułowanie i dbanie o standardy pracy w nurcie TSR w oparciu o kodeks etyczny PTP
 • Organizowanie konferencji naukowych i wszelkiego rodzaju możliwości wymiany doświadczeń
 • Uruchomienie i prowadzenie działalności wydawniczej

Zarząd Sekcji PSR-PTP

Luis Alarcon Arias

PRZEWODNICZĄCY

Psycholog (ze specjalizacją kliniczną), certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor i trener treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; założyciel pierwszego w Polsce Ośrodka realizującego kompleksowy program psychoterapii uzależnień „PETRA” w Warszawie. Jest certyfikowanym Coachem Międzynarodowym ICC – International Coaching Community. Terapeuta i superwizor TSR, certyfikowany terapeuta SFBT (Solution Focused Brief Therapy). Wieloletni członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanej przez PARPA. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – EBTA.

Jest założycielem Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR. Współzałożyciel i wieloletni Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”. Od 20 lat jest wykładowcą w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, jest także współtwórcą i wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przewodniczący i współzałożyciel Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od lat prowadzi szkolenia w zakresie psychoterapii, interwencji i pomocy psychologiczno-terapeutycznej a także kompetencji psychologicznych oraz strategii zarządzania ludźmi dla różnych grup zawodowych, samorządów lokalnych i kadr kierowniczych. Specjalizuje się w tematach takich jak przemoc w rodzinie, psychoterapia, rozwój osobisty, zarządzanie zmianą, przywództwo, ewaluacja pracowników, komunikacja interpersonalna, budowanie zespołów, twórcze myślenie, efektywność indywidualna, coaching, rozwiązania systemowe, lokalne polityki psychospołeczne. Terapeutycznie, pracuje z różnymi osobami w różnym wieku, realizuje treningi, warsztaty grupowe i programy rozwoju kompetencji.

alarcon@wa.home.pl

Ewa Podgórska

WICEPRZEWODNICZĄCA

mgr psychologii. Członkini zarządu Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach PTP. Od 2005 roku członek i pracownik Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (PARPA). Ukończyła staż zawodowy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz kurs zaawansowany Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR). Absolwentka Szkoły Trenerów Ośrodka INTRA (certyfikat trenera I stopnia PTP) oraz kursów z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach I i II stopień (TSR). Posiada certyfikat konsultanta i terapeuty podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (CTSR).
Od kilkunastu lat prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób będących w kryzysie, terapię osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie, konsultacje wychowawcze. Pracuje w formule grupowej prowadząc grupy korekcyjno-edukacyjne, warsztaty umiejętności psychospołecznych, treningi interpersonalne, maratony psychologiczne.
Ponadto od kilku lat w ramach Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia „Niebieska Linia” prowadzi też zaawansowane grupy pomocy psychologicznej.
Od 2009 roku koordynuje programy pomocy dla osób stosujących przemoc (podstawowe i zawansowane). Ma duże doświadczenie szkoleniowe jako trener. Prowadzi spotkania superwizyjno-doradcze dla przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Prowadzi zajęcia ze studentami psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

e.podgorska@niebieskalinia.org

Adrian Kondraciuk

SEKRETARZ

Certyfikowany terapeuta TSR (certyfikat PSTTSR), specjalista psychoterapii uzależnień, praktyk metody Kids’ Skills, trener, pedagog specjalny.

Prowadzi terapię dzieci, młodzieży, rodzin i osób dorosłych. W swojej praktyce integruje ponowoczesne modele psychoterapii – TSR, terapia narracyjna, terapia systemowa, terapia koherencji. Posiada bogate doświadczenie w pracy wychowawczo-terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzinami wykluczonymi społecznie.

Współzałożyciel Ursynowskiego Centrum Terapii Krótkoterminowej w Warszawie – miejsca, w którym świadczona jest profesjonalna pomoc w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR/BSFT). Zawodowo związany również z Poradnią Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Tarczynie. 

Jeden z organizatorów interwizji w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach prowadzonych pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), a także Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

a.kondraciuk@dpoczta.pl

Komisja Rewizyjna Sekcji PSR-PTP

Katarzyna Piaskowska

psycholog, pracuje w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, prowadzi terapię rodzin i małżeństw, terapię młodzieży oraz interwencję kryzysową. Prowadzi konsultacje rodzinne, mediacje, konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli. 

Ukończyła studia podyplomowe z interwencji kryzysowej na UJ w Krakowie, podyplomowy kurs kwalifikacyjny „Podejście systemowe w terapii rodzin” w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii oraz I i II stopień TSR.  

Jest członkiem PTP oraz członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla miasta Częstochowy.

kasiapiaskowska@interia.eu

Monika Lakowska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, trener. Współzałożycielka i członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” .
Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie jak również innych, którzy potrzebują pomocy we wprowadzaniu zmian w swoim życiu.
Jest wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Centrum Terapii  Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA), Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Od 2007 roku koordynuje pracę Ogólnopolskiej infolinii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” PARPA, a obecnie jest zastępcą kierownika tejże placówki.

m.lakowska@niebieskalinia.org

Małgorzata Wincenciak

Psycholog, psychoterapeutka i trenerka umiejętności społecznych. W swojej pracy integruje TSR, podejście systemowe, a także terapię narracyjną. Prowadzi sesje psychoterapii indywidualnej, terapii par i rodzin. Od wielu lat w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia” pomaga osobom w kryzysie i po traumie, a także kieruje projektami takiej pomocy.  

Ukończyła szkolenie I i II stopnia w CTSR oraz kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par i rodzin w WTTS. Posiada certyfikat Specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzi szkolenia, jest również autorką materiałów edukacyjnych z zakresu obsługi klienta i e-learningowego kursu radzenia sobie ze stresem. Jest członkiem Sekcji PSR-PTP, PSTTSR oraz WTTS.

m.wincenciak@psychopracownia.eu

Obszary działań Sekcji PSR-PTP

W ramach obszarów działań Sekcji PSR-PTP, jej członkowie organizują się w poszczególne grupy w celu realizacji ustalonych projektów i przedsięwzięć.

Badania

Grupa Badawcza zajmuje się przede wszystkim:

 • Przeprowadzaniem badań
 • Prezentowaniem wyników badań na konferencjach naukowych
 • Przygotowywaniem artykułów naukowych

Integracja

Celem działań Grupy Integracyjnej jest wspieranie działań podejmowanych przez terapeutów pracujących w nurcie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (PSR). Wsparcie odnosić się może zarówno do ich codziennej pracy, jak również działań cyklicznych lub o działaniu długoterminowym – takich jak organizowane przez środowisko konferencje, szkolenia, zjazdy integracyjne itp. Głównym i nadrzędnym celem jest sprawny przepływ informacji w środowisku PSR.

Promocja

Grupa ds. Promocji zajmuje się szeroko pojętą promocją nurtu PSR. Wyzwaniem grupy jest wywieranie wpływu społecznego zgodnego z filozofią PSR poprzez docieranie do liderów opinii publicznej (mediów, przedstawicieli NGOs, liderów opinii) w celu budowania relacji społecznych opartych na poszanowaniu godności każdego człowieka, a w szczególności postawy nieocenności i społecznego pokoju.

Standardy pracy w PSR

Celem grupy jest dbałość o standardy pracy w nurcie TSR/PSR, czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki i reagowanie oraz weryfikowanie nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji na temat PSR.

Wydawnictwo

Do zakresu działań Grupy Wydawniczej należą:

 • Zarządzanie fanpage’em Sekcji PSR PTP na Facebooku
 • Tworzenie strony www Sekcji PSR PTP
 • Tworzenie biblioteki zasobów Sekcji
 • Koordynowanie przygotowywania i publikowanie artykułów na temat nurtu PSR we współpracy z innymi organizacjami
 • Wydawanie publikacji związanych z nurtem PSR

Organizacja Konferencji

Członkowie grupy odpowiedzialni są za organizowanie konferencji naukowych Sekcji PSR PTP.