O Sekcji PSR-PTP

Z dniem 24 czerwca 2015 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego powołał nową ogólnopolską sekcję pn. Sekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – PSR.

Cele Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

 • Promowanie nurtu TSR w dziedzinach ochrony zdrowia i rozwoju psychospołecznego
 • Integracja środowiska terapeutów w Polsce i zagranicą
 • Budowanie i przeprowadzanie projektów badawczych w zakresie skuteczności TSR w pomocy psychologiczno-terapeutycznej
 • Sformułowanie i dbanie o standardy pracy w nurcie TSR w oparciu o kodeks etyczny PTP
 • Organizowanie konferencji naukowych i wszelkiego rodzaju możliwości wymiany doświadczeń
 • Uruchomienie i prowadzenie działalności wydawniczej

Zarząd Sekcji PSR-PTP

Luis Alarcon Arias

PRZEWODNICZĄCY

Psycholog, superwizor psychoterapii PTP, superwizor treningu grupowego PTP, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta TSR.
Pracuje z osobami dorosłymi, realizuje treningi, warsztaty grupowe oraz szkolenia dla biznesu. Wykładowca Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

alarcon@wa.home.pl

Ewa Podgórska

WICEPRZEWODNICZĄCA

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła Szkołę Treningu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Tytuł specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie uzyskała w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

e.podgorska@niebieskalinia.org

Adrian Kondraciuk

SEKRETARZ

Certyfikowany terapeuta TSR (certyfikat PSTTSR), terapeuta uzależnień, praktyk metody Kids’ Skills. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Prowadzi również terapię osób dorosłych. Współzałożyciel Ursynowskiego Centrum Terapii Krótkoterminowej w Warszawie oraz jeden z organizatorów interwizji w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Członek PTP, PSTTSR i WTTS.

a.kondraciuk@dpoczta.pl

Komisja Rewizyjna Sekcji PSR-PTP

Igor Rotberg

Psycholog, terapeuta, trener, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończył szkolenie I i II stopnia Terapii  Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiada certyfikat Terapeuty Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w CTSR. Uczestnik szkoleń z zakresu Terapii Narracyjnej i Dialogu Motywującego.
Aktualnie w trakcie akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pięcioletniego kursu psychoterapii realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutami Psychoterapii w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu.Jest członkiem PTP, PSTTSR oraz WTTS. Współorganizuje konferencje naukowe propagujące podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Prowadzi szkolenia dla psychologów i terapeutów.

rotberg.igor@gmail.com

Monika Lakowska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, trener. Współzałożycielka i członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” .
Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie jak również innych, którzy potrzebują pomocy we wprowadzaniu zmian w swoim życiu.
Jest wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Centrum Terapii  Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA), Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Od 2007 roku koordynuje pracę Ogólnopolskiej infolinii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” PARPA, a obecnie jest zastępcą kierownika tejże placówki.

m.lakowska@niebieskalinia.org

Małgorzata Wincenciak

Psycholog, psychoterapeutka i trenerka umiejętności społecznych. W swojej pracy integruje TSR, podejście systemowe, a także terapię narracyjną. Prowadzi sesje psychoterapii indywidualnej, terapii par i rodzin. Od wielu lat w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia” pomaga osobom w kryzysie i po traumie, a także kieruje projektami takiej pomocy.  

Ukończyła szkolenie I i II stopnia w CTSR oraz kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par i rodzin w WTTS. Posiada certyfikat Specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzi szkolenia, jest również autorką materiałów edukacyjnych z zakresu obsługi klienta i e-learningowego kursu radzenia sobie ze stresem. Jest członkiem Sekcji PSR-PTP, PSTTSR oraz WTTS.

m.wincenciak@psychopracownia.eu

Obszary działań Sekcji PSR-PTP

W ramach obszarów działań Sekcji PSR-PTP, jej członkowie organizują się w poszczególne grupy w celu realizacji ustalonych projektów i przedsięwzięć.

Badania

Grupa Badawcza zajmuje się przede wszystkim:

 • Przeprowadzaniem badań
 • Prezentowaniem wyników badań na konferencjach naukowych
 • Przygotowywaniem artykułów naukowych

Integracja

Celem działań Grupy Integracyjnej jest wspieranie działań podejmowanych przez terapeutów pracujących w nurcie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (PSR). Wsparcie odnosić się może zarówno do ich codziennej pracy, jak również działań cyklicznych lub o działaniu długoterminowym – takich jak organizowane przez środowisko konferencje, szkolenia, zjazdy integracyjne itp. Głównym i nadrzędnym celem jest sprawny przepływ informacji w środowisku PSR.

Promocja

Grupa ds. Promocji zajmuje się szeroko pojętą promocją nurtu PSR. Wyzwaniem grupy jest wywieranie wpływu społecznego zgodnego z filozofią PSR poprzez docieranie do liderów opinii publicznej (mediów, przedstawicieli NGOs, liderów opinii) w celu budowania relacji społecznych opartych na poszanowaniu godności każdego człowieka, a w szczególności postawy nieocenności i społecznego pokoju.

Standardy pracy w PSR

Celem grupy jest dbałość o standardy pracy w nurcie TSR/PSR, czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki i reagowanie oraz weryfikowanie nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji na temat PSR.

Wydawnictwo

Do zakresu działań Grupy Wydawniczej należą:

 • Zarządzanie fanpage’em Sekcji PSR PTP na Facebooku
 • Tworzenie strony www Sekcji PSR PTP
 • Tworzenie biblioteki zasobów Sekcji
 • Koordynowanie przygotowywania i publikowanie artykułów na temat nurtu PSR we współpracy z innymi organizacjami
 • Wydawanie publikacji związanych z nurtem PSR

Organizacja Konferencji

Członkowie grupy odpowiedzialni są za organizowanie konferencji naukowych Sekcji PSR PTP.