O Sekcji PSR-PTP

Z dniem 24 czerwca 2015 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego powołał nową ogólnopolską sekcję pn. Sekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – PSR.

Cele Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

 • Promowanie nurtu TSR w dziedzinach ochrony zdrowia i rozwoju psychospołecznego
 • Integracja środowiska terapeutów w Polsce i zagranicą
 • Budowanie i przeprowadzanie projektów badawczych w zakresie skuteczności TSR w pomocy psychologiczno-terapeutycznej
 • Sformułowanie i dbanie o standardy pracy w nurcie TSR w oparciu o kodeks etyczny PTP
 • Organizowanie konferencji naukowych i wszelkiego rodzaju możliwości wymiany doświadczeń
 • Uruchomienie i prowadzenie działalności wydawniczej

Zarząd Sekcji PSR-PTP

Luis Alarcon Arias

PRZEWODNICZĄCY

Psycholog (ze specjalizacją kliniczną), certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor i trener treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; założyciel pierwszego w Polsce Ośrodka realizującego kompleksowy program psychoterapii uzależnień „PETRA” w Warszawie. Jest certyfikowanym Coachem Międzynarodowym ICC – International Coaching Community. Terapeuta i superwizor TSR, certyfikowany terapeuta SFBT (Solution Focused Brief Therapy). Wieloletni członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanej przez PARPA. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – EBTA.

Jest założycielem Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR. Współzałożyciel i wieloletni Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”. Od 20 lat jest wykładowcą w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, jest także współtwórcą i wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przewodniczący i współzałożyciel Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od lat prowadzi szkolenia w zakresie psychoterapii, interwencji i pomocy psychologiczno-terapeutycznej a także kompetencji psychologicznych oraz strategii zarządzania ludźmi dla różnych grup zawodowych, samorządów lokalnych i kadr kierowniczych. Specjalizuje się w tematach takich jak przemoc w rodzinie, psychoterapia, rozwój osobisty, zarządzanie zmianą, przywództwo, ewaluacja pracowników, komunikacja interpersonalna, budowanie zespołów, twórcze myślenie, efektywność indywidualna, coaching, rozwiązania systemowe, lokalne polityki psychospołeczne. Terapeutycznie, pracuje z różnymi osobami w różnym wieku, realizuje treningi, warsztaty grupowe i programy rozwoju kompetencji.

alarcon@wa.home.pl

Ewa Podgórska

WICEPRZEWODNICZĄCA

mgr psychologii. Członkini zarządu Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach PTP. Od 2005 roku członek i pracownik Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (PARPA). Ukończyła staż zawodowy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz kurs zaawansowany Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR). Absolwentka Szkoły Trenerów Ośrodka INTRA (certyfikat trenera I stopnia PTP) oraz kursów z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach I i II stopień (TSR). Posiada certyfikat konsultanta i terapeuty podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (CTSR).
Od kilkunastu lat prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób będących w kryzysie, terapię osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie, konsultacje wychowawcze. Pracuje w formule grupowej prowadząc grupy korekcyjno-edukacyjne, warsztaty umiejętności psychospołecznych, treningi interpersonalne, maratony psychologiczne.
Ponadto od kilku lat w ramach Centrum Pomocy Specjalistycznej Stowarzyszenia „Niebieska Linia” prowadzi też zaawansowane grupy pomocy psychologicznej.
Od 2009 roku koordynuje programy pomocy dla osób stosujących przemoc (podstawowe i zawansowane). Ma duże doświadczenie szkoleniowe jako trener. Prowadzi spotkania superwizyjno-doradcze dla przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Prowadzi zajęcia ze studentami psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

e.podgorska@niebieskalinia.org

Jerzy Drobotko

SEKRETARZ

Pedagog specjalny, edukator seksualny, specjalista met. SI, konsultant PSR (CTSR). Członek  Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, zarządu sekcji PSR przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz zespołu ds. seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i ASD przy Polskim Towarzystwie Seksuologicznym.

Od 2003r, do chwili obecnej, związany zawodowo ze Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym „ Bratek” w Barlinku- v-ce prezes Stowarzyszenia oraz dyrektor Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Bratek”.  

 

Doświadczenia zawodowe obejmują poradnictwo, wsparcie psychologiczno- pedagogiczne i rozwojowe z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, w tym z różnego typu niepełnosprawnościami (głównie z niepełnosprawnością intelektualną i ASD), psychoedukację i wsparcie w zakresie rozwoju seksualnego, udział w projektach, wystąpieniach, konferencyjnych, prowadzeniu konsultacji, szkoleń i warsztatów- Fundacje, Stowarzyszenia, placówki kształcenia specjalnego, ośrodki metodyczne, uczelnie wyższe.

drobotko@tlen.pl

Komisja Rewizyjna Sekcji PSR-PTP

Katarzyna Piaskowska

psycholog, pracuje w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, prowadzi terapię rodzin i małżeństw, terapię młodzieży oraz interwencję kryzysową. Prowadzi konsultacje rodzinne, mediacje, konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli. 

Ukończyła studia podyplomowe z interwencji kryzysowej na UJ w Krakowie, podyplomowy kurs kwalifikacyjny „Podejście systemowe w terapii rodzin” w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii oraz I i II stopień TSR.  

Jest członkiem PTP oraz członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla miasta Częstochowy.

kasiapiaskowska@interia.eu

Monika Lakowska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, trener. Współzałożycielka i członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” .
Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie jak również innych, którzy potrzebują pomocy we wprowadzaniu zmian w swoim życiu.
Jest wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Centrum Terapii  Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA), Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Od 2007 roku koordynuje pracę Ogólnopolskiej infolinii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” PARPA, a obecnie jest zastępcą kierownika tejże placówki.

m.lakowska@niebieskalinia.org

Małgorzata Wincenciak

Psycholog, psychoterapeutka i trenerka umiejętności społecznych. W swojej pracy integruje TSR, podejście systemowe, a także terapię narracyjną. Prowadzi sesje psychoterapii indywidualnej, terapii par i rodzin. Od wielu lat w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia” pomaga osobom w kryzysie i po traumie, a także kieruje projektami takiej pomocy.  

Ukończyła szkolenie I i II stopnia w CTSR oraz kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par i rodzin w WTTS. Posiada certyfikat Specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzi szkolenia, jest również autorką materiałów edukacyjnych z zakresu obsługi klienta i e-learningowego kursu radzenia sobie ze stresem. Jest członkiem Sekcji PSR-PTP, PSTTSR oraz WTTS.

m.wincenciak@psychopracownia.eu

Obszary działań Sekcji PSR-PTP

W ramach obszarów działań Sekcji PSR-PTP, jej członkowie organizują się w poszczególne grupy w celu realizacji ustalonych projektów i przedsięwzięć.

Badania

Grupa Badawcza zajmuje się przede wszystkim:

 • Przeprowadzaniem badań
 • Prezentowaniem wyników badań na konferencjach naukowych
 • Przygotowywaniem artykułów naukowych

Integracja

Celem działań Grupy Integracyjnej jest wspieranie działań podejmowanych przez terapeutów pracujących w nurcie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (PSR). Wsparcie odnosić się może zarówno do ich codziennej pracy, jak również działań cyklicznych lub o działaniu długoterminowym – takich jak organizowane przez środowisko konferencje, szkolenia, zjazdy integracyjne itp. Głównym i nadrzędnym celem jest sprawny przepływ informacji w środowisku PSR.

Promocja

Grupa ds. Promocji zajmuje się szeroko pojętą promocją nurtu PSR. Wyzwaniem grupy jest wywieranie wpływu społecznego zgodnego z filozofią PSR poprzez docieranie do liderów opinii publicznej (mediów, przedstawicieli NGOs, liderów opinii) w celu budowania relacji społecznych opartych na poszanowaniu godności każdego człowieka, a w szczególności postawy nieocenności i społecznego pokoju.

Standardy pracy w PSR

Celem grupy jest dbałość o standardy pracy w nurcie TSR/PSR, czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki i reagowanie oraz weryfikowanie nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji na temat PSR.

Wydawnictwo

Do zakresu działań Grupy Wydawniczej należą:

 • Zarządzanie fanpage’em Sekcji PSR PTP na Facebooku
 • Tworzenie strony www Sekcji PSR PTP
 • Tworzenie biblioteki zasobów Sekcji
 • Koordynowanie przygotowywania i publikowanie artykułów na temat nurtu PSR we współpracy z innymi organizacjami
 • Wydawanie publikacji związanych z nurtem PSR

Organizacja Konferencji

Członkowie grupy odpowiedzialni są za organizowanie konferencji naukowych Sekcji PSR PTP.